Podejmowanie działalności gospodarczej / premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób fizycznych ubezpieczonych w ZUS w wysokości 50 000,00 zł. – limit środków zaplanowanych w naborze: 150 000,00 zł
Rozwój działalności gospodarczej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) dla firm z obszaru gmin – członków LGD „Puszcza Kozienicka” – limit środków zaplanowanych w naborze: 303 011,01 zł.
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (np. gmin) i do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów – limit środków zaplanowanych w naborze: 337 299,56 zł.
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów / wsparcie w formie refundacji do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych – 300 000,00 zł

 Termin składania wniosków:

Podejmowanie działalności gospodarczej – proponowany termin naboru: od 12 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. do godziny 16.00.
Rozwijanie działalności gospodarczej – proponowany termin naboru: od 12 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. do godziny 16.00.
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – proponowany termin naboru: od 12 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. do godziny 16.00.
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych– proponowany termin naboru: od 12 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. do godziny 16.00.

Formularze wniosków wraz z opisem procedury naboru i wyboru operacji, kryteria oceny projektów dostępne są już na stronie internetowej LGD: www.lgdkozienice.pl.

 

III. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 w Kozienicach. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Puszcza Kozienicka”.

 

LGD „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD. Biuro LGD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon (48) 366 18 99, tel. kom. 793 864 252 email: biuro@lgdkozienice.pl.

 

 

 

Irena Bielawska

Kierownik Biura Projektu