ul. Wspólna 9
26-930 Garbatka-Letnisko

REGON: 141797650
KRS: 0000 32 7197
NIP: 812-189-27-40

 

Ul. Zofii Nałkowskiej 1
26-930 Garbatka- Letnisko
woj. mazowieckie

www.mojagarbatka.pl
e-mail: mojagarbatka@op.pl
tel. 0 48 62 10 777

 

Cele i obszary działania

Celem Stowarzyszenia jest pobudzanie lokalnej społeczności do działań na rzecz rozwoju Gminy,w szczególności w zakresie kultury oraz ochrony środowiska naturalnego i kultywowania tradycji regionalnych.

Stowarzyszenie osiąga te cele m.in. poprzez:
– przedstawianie swych opinii i wniosków właściwym organom;
– współdziałanie z samorządami i organami administracji państwowej;
– prowadzenie działalności redakcyjno – edytorskiej;
– inspirowanie działań kulturalno – oświatowych.

Informujemy, że w dniu 29 listopada 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki, na którym wybrany został Zarząd w składzie:
– Marianna Dziedzicka – przewodnicząca
– Elżbieta Ślisińska – zastępca przewodniczącej
– Bożena Jasek – sekretarz
– Alina Dzik – skarbnik
– Mariusz Molęda – członek Zarządu
– Jerzy Przybylski – członek Zarządu
– Ewa Trelińska – członek Zarządu

Wybrano także Komisję Rewizyjną, w skład której wchodzą:

– Andrzej Mirosław Potacki – przewodniczący
– Andrzej Pajączkowski – zastępca przewodniczącego
– Stanisław Gałązkiewicz – sekretarz

Powołane zostały również zespoły tematyczne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a mianowicie:
– zespół do wydarzeń środowiskowych
– zespół edytorski
– zespół zaplecza technicznego
– zespół ochrony i kształtowania środowiska
– zespół do spraw współpracy z organizacjami samorządowymi i państwowymi

Wśród dorobku Stowarzyszenia można wymienić m.in.:

1. Wydawanie czasopisma społeczno – kulturalnego „Moja Garbatka”. ( Ukazały się 22 numery, obecnie   przygotowany został do druku w formie książkowej kolejny numer „Mojej Garbatki”).

2. Wydanie trzech edycji kolekcjonerskich reprintów kartek i zdjęć z dawnej Garbatki.
3. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi związanymi z Garbatką – m.in. z:
– Andrzejem Jagodzińskim – muzykiem jazzowym, laureatem „ Fryderyków”, wywodzącym się z Garbatki;
– Bogną Wernichowską – dziennikarką, publicystką i pisarką z Krakowa;
– Krzysztofem Kumorem – aktorem teatralnym, filmowym, telewizyjnym, urodzonym w Garbatce;
– Janem Woleńskim – filozofem, logikiem, epistemologiem, filozofem języka, profesorem UJ w Krakowie;
– Januszem Odrowążem – Pieniążkiem – pisarzem i dyrektorem Muzeum Literatury W Warszawie;
– Andrzejem Kumorem – pisarzem i podróżnikiem;
– Agnieszką Kołakowską – córką prof. Leszka Kołakowskiego;
– Edwardem Kossoy`em z Genewy – prawnikiem i pisarzem, bywającym przed wojną na letnisku w Garbatce;
– Haliną Szpilman – żoną kompozytora Władysława Szpilmana;
– Waldemarem Bałdą – pisarzem i dziennikarzem z Krakowa;
– Januszem Karasiem – historykiem regionalnym z Kozienic;
– Robertem Latuskiem – aktorem filmowym i teatralnym, scenarzystą;
– Małgorzatą Kalicińską – pisarką, autorką m.in. „ Domu nad rozlewiskiem”;
– Andrzejem Komorowskim – lekarzem weterynarii z Krakowa;
– ks. Stanisławem Kowalczykiem – filozofem, wykładowcą z KUL-u.

4. Współorganizowanie koncertów w miejscowym kościele oraz okolicznościowych wystaw.
5. Zainicjowanie nadania tytułów „ Honorowych Obywateli Gminy Garbatki – Letniska”:
– prof. Leszkowi Kołakowskiemu
– Ryszardowi Szurkowskiemu
– Andrzejowi Jagodzińskiemu
6. Współpraca z miejscowymi i krajowymi instytucjami, szkołami, bibliotekami i muzeami.
7. Współorganizowanie w 2012 roku wraz z Urzędem Gminy obchodów 70. rocznicy pacyfikacji Garbatki, która     miała miejsce 12 lipca 1942 r.
8. Zainicjowanie projektu tablic „Szlakiem garbackich willi. Ludzie i miejsca”.
9. Udział członków Stowarzyszenia w powstaniu filmu o Garbatce pt. „Ludzie i miejsca”, zrealizowanego przez Jacka Dzika.
10. Promowanie Garbatki w mediach lokalnych i regionalnych.

Stowarzyszenie zachęca mieszkańców i sympatyków Garbatki do wzięcia udziału w pracach zespołów powołanych przez naszą organizację oraz do zgłaszania inicjatyw i pomysłów w celu wzbogacenia ich programu działania.
Zapraszamy również chętne osoby do zasilenia naszych szeregów i uczestniczenia w kolejnych spotkaniach.
Odbędą się one : 7 IX, 5 X, 9 XI i 7 XII 2015 r. o godz. 17 w lokalu „ Kina za Rogiem” ( obok Ośrodka Zdrowia).

Dla wszystkich zainteresowanych przynależnością do Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki lub współpracą z nim podajemy kontaktowe numery telefonów:
– 48 621 07 77
– 600 251 282