ul. Wspólna 9
26-930 Garbatka-Letnisko

REGON: 141797650
KRS: 0000 32 7197
NIP: 812-189-27-40

 

Ul. Zofii Nałkowskiej 1
26-930 Garbatka- Letnisko
woj. mazowieckiewww.mojagarbatka.pl
e-mail: [email protected]
tel. 0 48 62 10 777

 

Cele i obszary działania

Celem Stowarzyszenia jest pobudzanie lokalnej społeczności do działań na rzecz rozwoju Gminy,w szczególności w zakresie kultury oraz ochrony środowiska naturalnego i kultywowania tradycji regionalnych.

Stowarzyszenie osiąga te cele m.in. poprzez:
– przedstawianie swych opinii i wniosków właściwym organom;
– współdziałanie z samorządami i organami administracji państwowej;
– prowadzenie działalności redakcyjno – edytorskiej;
– inspirowanie działań kulturalno – oświatowych.

Informujemy, że w dniu 29 listopada 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki, na którym wybrany został Zarząd w składzie:
– Marianna Dziedzicka – przewodnicząca
– Elżbieta Ślisińska – zastępca przewodniczącej
– Bożena Jasek – sekretarz
– Alina Dzik – skarbnik
– Mariusz Molęda – członek Zarządu
– Jerzy Przybylski – członek Zarządu
– Ewa Trelińska – członek Zarządu

Wybrano także Komisję Rewizyjną, w skład której wchodzą:

– Andrzej Mirosław Potacki – przewodniczący
– Andrzej Pajączkowski – zastępca przewodniczącego
– Stanisław Gałązkiewicz – sekretarz

Powołane zostały również zespoły tematyczne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a mianowicie:
– zespół do wydarzeń środowiskowych
– zespół edytorski
– zespół zaplecza technicznego
– zespół ochrony i kształtowania środowiska
– zespół do spraw współpracy z organizacjami samorządowymi i państwowymi

Wśród dorobku Stowarzyszenia można wymienić m.in.:

1. Wydawanie czasopisma społeczno – kulturalnego „Moja Garbatka”. ( Ukazały się 22 numery, obecnie   przygotowany został do druku w formie książkowej kolejny numer „Mojej Garbatki”).

2. Wydanie trzech edycji kolekcjonerskich reprintów kartek i zdjęć z dawnej Garbatki.
3. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi związanymi z Garbatką – m.in. z:
– Andrzejem Jagodzińskim – muzykiem jazzowym, laureatem „ Fryderyków”, wywodzącym się z Garbatki;
– Bogną Wernichowską – dziennikarką, publicystką i pisarką z Krakowa;
– Krzysztofem Kumorem – aktorem teatralnym, filmowym, telewizyjnym, urodzonym w Garbatce;
– Janem Woleńskim – filozofem, logikiem, epistemologiem, filozofem języka, profesorem UJ w Krakowie;
– Januszem Odrowążem – Pieniążkiem – pisarzem i dyrektorem Muzeum Literatury W Warszawie;
– Andrzejem Kumorem – pisarzem i podróżnikiem;
– Agnieszką Kołakowską – córką prof. Leszka Kołakowskiego;
– Edwardem Kossoy`em z Genewy – prawnikiem i pisarzem, bywającym przed wojną na letnisku w Garbatce;
– Haliną Szpilman – żoną kompozytora Władysława Szpilmana;
– Waldemarem Bałdą – pisarzem i dziennikarzem z Krakowa;
– Januszem Karasiem – historykiem regionalnym z Kozienic;
– Robertem Latuskiem – aktorem filmowym i teatralnym, scenarzystą;
– Małgorzatą Kalicińską – pisarką, autorką m.in. „Domu nad rozlewiskiem”;
– Andrzejem Komorowskim – lekarzem weterynarii z Krakowa;
– ks. Stanisławem Kowalczykiem – filozofem, wykładowcą z KUL-u.

4. Współorganizowanie koncertów w miejscowym kościele oraz okolicznościowych wystaw.
5. Zainicjowanie nadania tytułów „Honorowych Obywateli Gminy Garbatki – Letniska”:
– prof. Leszkowi Kołakowskiemu
– Ryszardowi Szurkowskiemu
– Andrzejowi Jagodzińskiemu
6. Współpraca z miejscowymi i krajowymi instytucjami, szkołami, bibliotekami i muzeami.
7. Współorganizowanie w 2012 roku wraz z Urzędem Gminy obchodów 70. rocznicy pacyfikacji Garbatki, która     miała miejsce 12 lipca 1942 r.
8. Zainicjowanie projektu tablic „Szlakiem garbackich willi. Ludzie i miejsca”.
9. Udział członków Stowarzyszenia w powstaniu filmu o Garbatce pt. „Ludzie i miejsca”, zrealizowanego przez Jacka Dzika.
10. Promowanie Garbatki w mediach lokalnych i regionalnych.

Stowarzyszenie zachęca mieszkańców i sympatyków Garbatki do wzięcia udziału w pracach zespołów powołanych przez naszą organizację oraz do zgłaszania inicjatyw i pomysłów w celu wzbogacenia ich programu działania.

Dla wszystkich zainteresowanych przynależnością do Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki lub współpracą z nim podajemy kontaktowe numery telefonów:
– 48 621 07 77
– 600 251 282

 

Stowarzyszenie Zwykłe „Muzyk.Com”


ul. H. Sienkiewicza 41

26-930 Garbatka-Letnisko

REGON: 367946218

NIP: 8121918907

Numer identyfikacyjny w ewidencji producentów ARiMR: 074051752

Stowarzyszenie „Muzyk.com” jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Działa na podstawie regulaminu opublikowanego na stronie internetowej stowarzyszenia. Działalność nasza oparta jest na pracy społecznej jej członków oraz osób wspierających jego działania.

Cele stowarzyszenia to:
1. Działania na rzecz rozwoju twórczości artystycznej, profesjonalnej i nieprofesjonalnej.
2. Kreatywne kształtowanie wrażliwości artystycznej i upowszechnianie sztuki.
3. Działalność sprzyjająca rozwojowi powiatu kozienickiego oraz miejscowości Garbatka-Letnisko, ze wskazaniem na rozwój kultury w tym promocja regionu poprzez działalność artystyczną.
4. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej, również za granicą.
5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
6. Wskazywanie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu i popularyzacja twórczych postaw w społeczeństwie.
7. Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Działalność na rzecz seniorów oraz osób niepełnosprawnych.
9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
10. Propagowanie idei turystycznej, poznawczej i aktywnego stylu życia.
11. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym pokazywanie sposobów i wzorców spędzania wolnego czasu, a także wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
12. Działalność edukacyjna w zakresie historii regionu, w tym upowszechnianie wiedzy na temat postaci związanych z regionem.
13. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
14. Budowanie środowiska sprzyjającemu rozwojowi edukacji, także tej alternatywnej oraz edukacji przez sztukę.
15. Stworzenie aktywnego, stałego ośrodka działań artystycznych.
16. Propagowanie i realizowanie działań na rzecz ekologii, ochrony przyrody i środowiska, w tym działalność doradcza i ekspercka w ww. zakresie oraz organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa.
17. Promowanie młodych talentów oraz artystów lokalnych i szeroko pojętej działalności artystycznej.
18. Inicjowanie, propagowanie oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć kulturowych, w tym związanych z muzyką.
19. Upowszechnianie kultury w tym muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej.

20. Popularyzacja różnych rodzajów i odmian działań kulturowych w tym związanych z regionem.
21. Wspieranie członków stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych.
22. Działalność dobroczynna, pomoc społeczna i charytatywna, wspieranie działalności kulturowej, edukacyjnej, wspomaganie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska i ekologii, turystyki i krajoznawstwa.

Dla wszystkich zainteresowanych przynależnością do Stowarzyszenia Muzyk.com, lub współpracą z nim, podajemy adres strony internetowej oraz kontakt telefoniczny:
https://muzyk-com.pl
tel.: +48 606215657