Karta przyznawana będzie każdemu członkowi rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.- Wniosek  składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania  rodziny wielodzietnej.                                                                                                         

-Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.   

– Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający  tożsamość3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki oraz planowanym terminie jej ukończenia w danej placówce;4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znaczynym stopniu niepełnosprawności;5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

 

Karta jest przyznawana bezpłatnie.                                                                                              

 

– Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju                                                                                                                  

 

– Lista instytucji i firm, które zaoferują zniżki dla okazicieli Karty ma być niebawem dostępna na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2014r w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).                                                          Uchwała oraz Rozporządzenie wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.Zgodnie z par.13 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Pan Robert Kowalczyk do przyjmowania wniosków oraz przyznawania  karty dużej rodziny upoważnił kierownika GOPS Panią Marię Burza, a realizacja zadania odbywać się będzie w: dział świadczeń rodzinnych.