KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024

W dniach od 19 marca 2024 roku do 3 kwietnia 2024 roku w świetlicy Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach przy ul. Bohaterów Studzianek 30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązek kwalifikacji wojskowej dotyczy:

  • mężczyzn urodzonych w 2005 roku,
  • mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby, które w latach 2022 i 2023:
    1. zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    2. zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa  w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

  Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

1)dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

2)dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

3)posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej

W miesiącu lutym 2024r. zostaną wysłane wezwania osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej określające termin stawiennictwa.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się  w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przełożenia terminu wskazanego w wezwaniu imiennym.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia
11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, przed właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, a także oraz odmowa poddaniu się badaniom lekarskim podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Kontakt w sprawie kwalifikacji wojskowej:

Referat Współpracy Zewnętrznej Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, pokój 2 (parter) , tel.48 62 10 114 w.18.

 

Poniżej lista plików do pobrania

Pliki do pobrania