Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/37/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do 2 roku życia w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Garbatka-Letnisko na lata 2017 – 2019 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13 walentnej” zmienionej Uchwałą Nr XIX/54/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/37/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do 2 roku życia w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Garbatka-Letnisko na lata 2017 – 2019 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13 walentnej”, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza się podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na realizację w 2017 roku gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do 2 r.ż. w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Garbatka-Letnisko na lata 2017 – 2019 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13 walentnej” zwanego dalej „Programem”.

§ 2.

1.Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia. 2.Ustala się regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 2 do Zarządzenia. 3.Ustala się warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 3 do Zarządzenia. 4.Ustala się treść formularza ofertowego-dane rejestrowe w brzmieniu załącznika nr 4 do Zarządzenia. 5.Ustala się treść formularza ofertowego-oświadczenie oferenta w brzmieniu załącznika nr 5 do Zarządzenia. 6.Ustala się treść formularza ofertowego-harmonogram i kosztorys w brzmieniu załącznika nr 6 do Zarządzenia. 7.Ustala się treść umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w brzmieniu załącznika nr 7 do Zarządzenia.

§ 3.

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:1.Przewodniczący Komisji: – Izabela Szczepanek2.Członkowie Komisji: – Beata Kowalik – Teresa Przerwa- Elwira Warchoł- Agnieszka Serafin  

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 5.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                        WÓJT/-/ mgr Robert Kowalczyk

 

 

Piliki do pobrania:

Załącznik Nr 1- Ogłoszenie

Załącznik Nr 2 – Regulamin

Załącznik Nr 3 – Warunki uczestnictwa

Załącznik Nr 4,5,6 – Formularz oferty

Załącznik Nr 7 – Umowa

Załączniki Nr 1 i 2 do Umowy – Załącznik