Umowa ze Stowarzyszeniem LKS „PLON” Garbatka-Letnisko podpisana

W Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko wójt Teresa Fryszkiewicz i skarbnik gminy Aleksandra Mieczyńska podpisały umowę z nowo wybranym zarządem Ludowego Klubu Sportowego „PLON” w Garbatce-Letnisko reprezentowanym przez prezesa Leszka Seremaka i  wiceprezesa Kamila Molendę.

Umowa została zawarta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”. Przekazana przez Gminę Garbatka-Letnisko kwota dotacji  to 100 000,00 zł.

Zadanie skierowane jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko. Ma umożliwić realizację aspiracji sportowych, poprawić kondycję fizyczną i zdrowotną mieszkańców oraz w sposób właściwy zagospodarować czas wolny.

Ufamy, że realizacja powyższego zadania przyniesie wiele korzyści naszym mieszkańcom.