Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 2 maja 2012 r. (środa) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Garbatka – Letnisko.

§ 2

Odpracowanie dnia wolnego od pracy o którym mowa w §1 nastąpi dnia 28 kwietnia 2012r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30.

§ 3

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.garbatkaletnisko.pl .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.