Po uroczystej Mszy Świętej nastąpił przemarsz jednostek straży pod strażnicę. Przed remizą zebranych gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Wójt Gminy Garbatka-Letnisko – Robert Kowalczyk. Gospodarz powinszował Druhom pięknej rocznicy, podziękował za oddaną służbę na rzecz Gminy i jej mieszkańców oraz kultywowanie i podtrzymywanie tak pięknej tradycji.

Następnie odbyły się uroczysty apel  oraz wręczenie zasłużonym strażakom medali i odznaczeń. Medal brązowy ” Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Basaj Jacek, Jędrys Paweł, Skiba Piotr. Srebrny medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”: Gnyś Sławomir, Glegoła Michał, Kieliszek Monika. Złoty medal otrzymali:  Roman Gnyś , Mariusz Morawski. Odznaką Strażak wzorowy zostali uhonorowani:  Ziemka Marek, Ziemka Sebastian, Olejarz Mariusz oraz Kamil Kłos. Za wysługę lat 30 lecie nagrodzono: Sylwestra Delę, Dariusz Prygla, 10-lecie w OSP Garbatka-Letnisko obchodził Grygiel Albert. Wójt Gminy Garbatka-Letnisko również wyróżnił i nagrodził Prezesów OSP oraz strażaków, którzy najczęściej biorą udział w akcjach pożarniczych i działają na rzecz straży. Oficjalne obchody zakończyły się wspólnym obiadem strażackim.

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko aktywnie należy 44 członków – 36 mężczyzn oraz 8 kobiet. Stanowi ona największe stowarzyszenie tego typu, na obszarze Gminy Garbatka-Letnisko. OSP czynnie bierze udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie  pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Jednostka zajmuje drugie miejsce w Powiecie Kozienickim pod kątem liczby wyjazdów. Druhowie również aktywnie uczestniczą w informowaniu ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych, chętnie reprezentują OSP podczas uroczystości lokalnych i w organach samorządowych, a we własnych szeregach rozwijają sport, kulturę fizyczną oraz prowadzą działalność kulturalno-oświatową. Jednostka od 1995 roku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

My ze swojej strony, życzymy naszym Druhom dalszej wytrwałości, nie tylko w niesieniu pomocy mieszkańcom, lecz również w podtrzymywaniu poczucia tożsamości społecznej oraz kultywowaniu lokalnych tradycji.