Przedmiotem zawartej w piątek umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, przebudowy drogi wojewódzkiej nr 691 w Garbatce-Letnisko do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 738 w miejscowości Bąkowiec. Dziś umowę w tej sprawie podpisał Grzegorz Obłękowski, dyrektor MZDW oraz wykonawca – firma PROMOST CONSULTING Sp. z o. o. S.K. W wydarzeniu udział wziął wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz wójt Gminy Garbatka-Letnisko, Teresa Fryszkiewicz

Szczególny dzień

– To szczególny dzień dla mieszkańców gminy Garbatki-Letnisko, kontynuacja drogi, o którą walczymy już od dłuższego czasu jeżeli chodzi o realizowane inwestycje. Jak państwo wiecie pewien odcinek drogi wybudowany w 2017 roku, później w 2020 naszą ambicją była kontynuacja tej inwestycji. – mówi wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Rafał Rajkowski

 

Trudny przetarg

Dokumentacja projektowa będzie przewidywać rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 691 w dotychczasowym przekroju jednojezdniowym i obejmować niezbędną przebudowę jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, budowę kładek dla przeprowadzenia ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie istniejących mostów, budowę ścieżki pieszo-rowerowej (na całej długości wskazanego odcinka), zatok autobusowych, systemu odwodnienia, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną drogą. Pierwszy etap (projekt) tak ważnej inwestycji nie mógłby się odbyć bez zakończenia procedur przetargowych, które jak stwierdził dyrektor MZDW, Grzegorz Obłękowski, po kilku próbach zakończyły się sukcesem.

– Rzeczywiście jest to dla nas zakończenie takiego dosyć trudnego etapu, bo to nie pierwszy przetarg, który organizowaliśmy na wykonanie tej dokumentacji, ten był skuteczny. Wybraliśmy fachową bardzo dobrą firmę, więc cieszymy się na współpracę – dodał  Grzegorz Obłękowski, dyrektor MZDW

Odcinek początkowy na terenie ni. Garbatka-Letnisko, ze względu na istniejące wyposażenie drogi i jej stan techniczny będzie potraktowany wyłącznie w zakresie uzupełnienia niezbędnych elementów. Zdecydowanie większy zakres prac przewidziany jest na odcinku przebiegającym przez m. Bąkowiec gdzie jezdnia posiada dzisiaj nienormatywną szerokość 5m i brakuje chodników. Pas drogowy ma obecnie szerokość około 12m, co powoduje, ze niezbędne będzie jego poszerzenie, Oznacza to konieczność wywłaszczenia części działek przyległych do pasa drogowego.

– Mamy świadomość wagi jaka na nas spoczywa, czyli terminowe zrealizowanie tego projektu, jak również zaproponowanie rozwiązań, które będą spełniały oczekiwania mieszkańców oraz poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz pieszych. – dodał przedstawiciel wykonawcy projektu, firmy PROMOST CONSULTING Sp. z o. o. S.K.

Na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi wykonawca ma 26 miesięcy. Zgodnie z umową o wartości blisko 1,8 mln zł wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych mają być gotowe w styczniu 2025 r. Podziękowania w imieniu mieszkańców całej gminy przekazała wójt, Teresa Fryszkiewicz

– Na pewno będą wyrazicielką wszystkich mieszkańców mojej gminy. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim państwu, przede wszystkim panu marszałkowi za to, że znalazły się pieniądze wyasygnowane z budżetu na ta dokumentację, panom dyrektorom za to, że dziś doszło do podpisania tej umowy – podziękowała w imieniu mieszkańców gminy, wójt Teresa Fryszkiewicz