W trakcie sesji tradycyjnie Wójt Gminy Robert Kowalczyk przedstawił radnym swoje sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami. Podczas obrad podjęto min. uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.Przyjęto również uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Radni podjęli również uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

 

 

Pod koniec sesji Przewodniczący Rady Włodzimierz Mazur wraz z Wójtem Robertem Kowalczykiem podziękowali wszystkim radnym obecnej kadencji, życząc wszystkim, którzy startują w zbliżających się wyborach, ponownego wyboru. Jak wyglądał przebieg ostatniej XLI Sesji Rady Gminy Garbatka-Letnisko mieszkańcy mogą zobaczyć w materiale wideo.