O G Ł O S Z E N I E

 

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, iż zgodnie z zatwierdzonymi taryfami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w okresie od 18.01.2024r. do 17.01.2025 r. ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz stawka opłaty abonamentowej wynosi:

I. Ceny i stawka opłaty zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

 Odbiorcy usług  

Cena wody (zł/m³)
brutto

Stawka opłaty abonamentowej (zł/ odbiorca/
6 m-cy)
brutto
Odbiorcy usług pobierający wodę – na cele wskazane
w art. 22 z  dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz podmioty gospodarcze i podmioty użyteczności publicznej – rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza.
 

3,07

 

7,13

Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe – pobierający wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczani w oparciu
o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu
w budynku wielolokalowym.
 

2,93

 

 

0,00

Gospodarstwa domowe pobierające  wodę do celów socjalno-bytowych,  rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza.  

2,93

 

 

7,13

 

 

II. Cena zbiorowego odprowadzania ścieków (zł/m³) brutto         5,10

 

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

/-/ Teresa Fryszkiewicz