Celem projektu „Cyfrowe GOKi” jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u 48 pracowników zatrudnionych w 40 gminnych samorządowych jednostkach kultury (GOK) oraz u 384 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat do 31.05.2021. Nasz GOK jest jedną z takich jednostek objętych tym projektem.

Łączna wartość sprzętu komputerowego, który otrzymaliśmy wynosi 19 110,23 zł.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: 1. Szkolenia dla pracownika GOK w następujących obszarach tematycznych: 1) Dziennikarstwo online – mające na celu przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie (serwisy, multimedia, telewizje); 2) Bezpieczne zachowania w sieci – tak w życiu prywatnym, jak i społecznym oraz edukacji. 2. Zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz bezpieczeństwa w sieci internetowej. Szkolenia te prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów zewnętrznych przy współudziale przeszkolonego wcześniej pracownika GOK. 3. Szkolenia realizowane będą m.in. na sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu otrzymanym w ramach projektu. 4. Przez cały okres realizacji szkoleń oraz 6-miesięcy po ich zakończeniu pracownikowi GOK zostanie zapewniony dostęp do forum wymiany informacji i doświadczeń, opieki mentora, dostęp do materiałów szkoleniowych – w formie zdalnej na platformie udostępnionej przez Fundację VCC. Zadaniem mentora będzie zapewnienie doradztwa zorientowanego na odkrywanie i rozwijanie potencjału pracownika w zakresie tematycznym objętym szkoleniami. 5. Działania promocyjne oraz upowszechniające rezultaty projektu