ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Uchwała Nr XXXVII/37/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Garbatka-Letnisko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 • Uchwała Nr XXXVII/36/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko  z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

II. Wymagane wnioski i oświadczenia:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia(ń) na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia: poza miejscem sprzedaży/w miejscu sprzedaży
  do pobrania: RWZ.ZK.01.doc,
 • Wniosek o wydanie jednorazowego(ych) zezwolenia(ń) na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia: poza miejscem sprzedaży/w miejscu sprzedaży
  do pobrania:  RWZ.ZK.02.doc,
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
  do pobrania: RWZ.ZK.03.doc,
 • Wniosek o wygaszenie zezwolenia(ń) na sprzedaż napojów alkoholowych
  do pobrania: RWZ.ZK.04.doc,

 III. Wymagane załączniki do wniosku:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (jeśli jest ustanowiony pełnomocnik, prokurent).

IV. Wymagane dokumenty do wglądu:

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • Oryginał decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

V. Opłaty:

 • Opłata wynikająca z art. 11 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi :
 1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych wart. 4 1 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.
 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 3. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
 4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 5. Opłatę o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.
 7. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
 8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
 10. Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 18 1 oraz 18 nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę można dokonać:

 • W Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko – terminal płatniczy,
 • Na rachunek bankowy: Gmina Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko Nr  68 9157 0002 0040 0400 0257 0001

VI. Termin załatwienia sprawy:

 • Miesiąc

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 • Referat Współpracy Zewnętrznej

VIII. Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, pokój 2 (parter)
  Grażyna Waszkiewicz – 48 62 10 114 w.18,
  e-mail: [email protected]

IX. Godziny pracy:

 • Poniedziałek           – 7.30 – 17.00
 • Wtorek – czwartek  – 7.30 – 15.30
 • Piątek                      –  7.30 – 14.00

X. Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Uwagi:

 • Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany każdego roku w terminie do 31 stycznia wypełnić, podpisać złożyć w urzędzie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
 • Wnioski (w tym oświadczenie o wartości sprzedaży) można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub stronę biznes.gov.pl. Wnioski elektroniczne powinny być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, a wszystkie załączniki do wniosku sporządzone w formie dokumentu elektronicznego.

 

Pliki do pobrania