Dobry Klimat dla Powiatów to nazwa partnerskiego projektu, którego celem jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Drugim elementem projektu jest poszukiwanie w powiatach rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniżenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu.

Projekt realizowany– jest przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus. Działania w powiecie Kozienice realizuje przedstawiciel, Lokalny Inicjator Społeczeństwa Obywatelskiego.

Projekt finansowany– jest ze środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyznana dotacja ze środków LIFE+ wynosi 901 685 euro (50%), a ze środków NFOŚiGW 811 438 euro (45%). Pozostałe 90 248 euro (5%) zapewnią w/w partnerzy projektu.

Działania projektowe– będą trwały do końca sierpnia 2015 roku.

Głównymi adresatami projektu– są władze powiatu kozienickiego, gdyż w gestii włodarzy leżą istotne zadania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu oraz adaptacji do nich. Władze będą miały możliwość zdiagnozowania stanu powietrza atmosferycznego na swoim terytorium, a także organizacji samorządowych konferencji regionalnych, w ramach których wypracowane zostaną porozumienia polskich samorządów działających na rzecz ochrony klimatu. Lokalnych debat publicznych, podczas których mieszkańcy powiatu będą mogli podzielić się swoimi pomysłami na temat ochrony klimatu oraz adaptacji do jego zmian. Wspólna aktywność władz i obywateli w tym kierunku może skutecznie ochronić klimat Ziemi.

Wszystkie formy działań w ramach projektu, mogą w istotny sposób pomóc w przygotowaniu się do korzystania ze środków UE na lata 2014-2020 gdyż ochrona klimatu i adaptacja do jego zmieniających warunków jest priorytetem działań Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje: Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu www.chronmyklimat.pl na której znajdą się kluczowe informacje o jego przebiegu.