1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo 2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo 3) kocioł olejowy – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wypełnione wnioski można złożyć:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Garbatka-Letnisko ul. Spacerowa 2a  

 

Termin na złożenie wniosku upływa z dniem 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 48 6210314