Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego są przyjmowane w siedzibie tut. Ośrodka w Garbatce-Letnisko przy ul. Spacerowej 2a, w dniach:

poniedziałek: od 7.30 do 17.00, wtorek, środa i czwartek: od 7.30 do 15.30, piątek: od 7.30 do 14.00 tel. 48 6210314

  Dodatek jest świadczeniem, którego przyznanie uzależnione jest od dochodu osoby lub rodziny.  Dochód na osobę nie może przekroczyć : – 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym – 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym Wysokość dodatku osłonowego w przypadku nie przekroczenia dochodu w gospodarstwie domowym wynosi rocznie:

400 zł lub 500 zł* dla gospodarstwa jednoosobowego

600 zł lub 750 zł* dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób

850 zł lub 1062,50 zł* dla gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób
1150 zł lub 1437,50 zł* dla gospodarstwa składającego się z 6 i więcej osób

 

* Kwota dodatku uzależniona jest od źródła ogrzewania. Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy.

UWAGA! Warunkiem jest wpisanie do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wpisu można dokonać elektronicznie przez internet lub składając deklarację w formie papierowej w Urzędzie Gminy. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, będzie miał możliwość odebrania informacji w tutejszym organie. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku. Wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. – wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Wnioski złożone po 31 stycznia 2022r. – wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo.

Przyjmowanie wniosków do 31 października 2022 roku. Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.