Czwartkowa sesja była ostatnią i jedną z najważniejszych sesji kończącego się 2014 roku. Radni w trakcie głosowania zdecydowali o najważniejszych wydatkach w roku 2015. Zanim jednak doszło do głosowania odczytany został  projekt uchwały budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta. Radni zapoznali się również z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028 oraz wydanej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.

 

 

Przyjęcie uchwały budżetowa była najważniejszym głosowanie tej sesji. Prócz uchwał budżetowych radni uchwalili również uchwałę w sprawie przedłużenia obowiązywania cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko, uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. W trakcie obrad przedłożony został również plan pracy Komisji Stałych oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.  Zapraszamy do oglądania II Sesji Rady Gminy Garbatka-Letnisko