Cele projektu są związane z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii przez mieszkańców 4 gmin, co wiąże się m.in. z poprawą jakości powietrza w regionie i poprzez to są spójne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedmiotowy projekt w szczególności wpisuje się w Oś priorytetową działanie IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1  Odnawialne źródła energii, cel szczegółowy Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii. Inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury w zakresie wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej z OZE, dzięki wykorzystywaniu w sposób bezpośredni energii słonecznej i aerotermalnej. Zaplanowane w ramach projektu działania przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie oszczędności energii w budynkach mieszkalnych na terenie 4 gmin.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę jednostek wywarzania energii z OZE:

panele fotowoltaiczne  115 szt.,

instalacje solarne  327 szt.,

kotły klasy 5 na biomasę 73 szt.

powietrzne ciepła: 11 szt.

 

Wskaźniki produktu

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] -2,87
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] – 0,48
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI 30) MW – 3,35
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE szt. 115
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE szt. 411

Wartość projektu ogółem:                         7 637 863,79 zł Wydatki kwalifikowane:                             6 903 333,13 zł Dofinansowanie ze środków EFRR:           5 522 666,52  zł