Niniejszy projekt jest wynikiem zapotrzebowania naszej szkoły na rozwój w dziedzinach: podniesienie kompetencji nauczycieli, zmiana tradycyjnych metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne wykorzystujące nowoczesnych technologii oraz innowacyjne metody, otwarcie na Europę i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, wzrost kompetencji dydaktyczno – pedagogicznych nauczycieli.

Temat naszego projektu to :Tacy sami, chociaż różni – nauczyciele z PSP w Garbatce – Letnisko w nowoczesnej Europie.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 10 nauczycieli, którzy wyjada na Cypr, Maltę, do Wielkiej Brytanii i Niemiec. W tych państwach  będą uczestniczyć w zajęciach, rozwijając  najważniejsze funkcje języka: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie w j.obcym( j.angielski, j.niemiecki). Podczas kursu duży nacisk położony będzie  na doskonalenie płynności wypowiedzi i rozumienia języka mówionego. Zajęcia prowadzone będą  w niewielkich, wielonarodowych grupach, dzięki czemu każdy z uczestników kursu ma bardzo wiele możliwości, aby w praktyce używać języka, którego się uczy. Rezultatem  projektu będzie wzrost kompetencji i wiedzy uczestników, większe zaangażowanie w projekty międzynarodowe typu etwinning, wymiana młodzieży, odejście od tradycyjnych metod nauczania, uwrażliwianie uczniów na różnorodność językową i kulturową,

Wnioskodawcą  projektu Erasmus+- moblinośc nauczycieli jest pani Agnieszka Babańca jako dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce- Letnisko , a koordynatorem projektu pani Monika Bernacik.

 W dniu 26 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy informację, że Agencja Narodowa oceniła naszą szkołę pozytywnie i przekazała wniosek do realizacji. Jest to bez wątpienia  ogromny sukces  wszystkich nauczycieli. Cieszymy się, że będziemy mogli rozwijać nasze kompetencje, a tym samym stale podnosić  jakość pracy naszej szkoły.

                                                                      

 

Monika Bernacik