Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie  Gminy Garbatka – Letnisko.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet

 Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia – kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, (pok. Nr15) w nieprzekraczalnym terminie do 28.07.2016 r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail:[email protected] lub faksem: 48 6210054 decyduje data wpływu do Urzędu). Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w procedurze kwalifikacyjnej do uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, które odbędą się:

– Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego 135 (Budynek Gminnej Świetlicy)  w dniu 21.07.2016  r. godz. 17.00

– Bogucin  (Budynek PSP) w dniu 21.07.2016 r. godz.  19.00

– Bąkowiec ( Budynek byłej Szkoły) w dniu 22.07.2016 r. godz. 17.00

Przedmiotem spotkań będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wad i zalet, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie

 

DO POBRANIA

Prezentacja Partnerstwo

Deklaracja_OZE_RPOWL_2014_2020

Oświadczenie_kryteria_OZE