Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja nie wymaga zezwolenia

 

Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, poniedziałki od 7.30 do 17.00, wtorki – czwartki od 7.30 do 15.30, piątki 7.30 do 14.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbiór dokumentów: Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a (wejście od ul. Krasickiego) parter, tel: (48) 62-10-103, (48) 62-10-768.

Wymagane dokumenty: Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja nie wymaga zezwolenia, oświadczenie zgłaszającego instalację.

Załączniki:

 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
 3. Kopię pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych bądź pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Kozienickiego
 4. Certyfikat lub aprobatę techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków, kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.
 5. Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.
 6. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wnioskodawcą jest pełnomocnik inwestora wraz z dowodem opłaty skarbowej – 17 zł.

Dodatkowe informacje:

 1. W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r., 2625 ze zm.). Zgodnie z art. 33 i 34 ustawy Prawo wodne, przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód między innymi w przypadku:
  – korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej,
  – gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5 m3/dobę;
 2. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora, do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

 1. Przyjęcie zgłoszenia nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.);
 2. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora opłata skarbowa w kwocie 17 zł. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa przelew na konto bankowe Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko Bank Spółdzielczy Zwoleń o/Garbatka nr rachunku 68 9157 0002 0040 0400 0257 0001.

Czas załatwienia sprawy: 30 dni od dnia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.

Odwołanie należy składać w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2022r. poz. 2556 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019r. poz. 1510 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2023 r.  poz. 775 ze zm.).

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja nie wymaga zezwolenia

Oświadczenie zgłaszającego instalację

 

Opracował: Sylwia Sałek 20.09.2023r.

Pliki do pobrania