Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest

 

Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.00

Miejsce załatwienia sprawy: Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a (wejście od ul. Krasickiego) parter, tel.: (48) 62-10-103, (48) 62-10-768.

Wymagane dokumenty:

Załączniki:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/działki (akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów).
 2. Przy zmianie tylko pokrycia dachowego zgłoszenie ze Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
 3. Przy zmianie  konstrukcji  dachu  –  pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
 4. Informacja o wyrobach zawierających azbest – załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011r. nr 8 poz. 31).

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, którzy chcą przekazać do utylizacji odpady zawierające azbest.
 2. Termin składania: do dnia 31 grudnia w każdym roku kalendarzowym, w związku z demontażem pokrycia dachowego lub usunięciem zalegających odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości.

Opłaty:

 1. Przyjęcie wniosku nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.);
 2. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora opłata skarbowa w kwocie 17 zł. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa przelew na konto bankowe Gminy Garbatka-Letnisko Bank Spółdzielczy Zwoleń o/Garbatka nr rachunku 68 9157 0002 0040 0400 0257 0001.

Czas załatwienia sprawy: rozpatrzenie wniosku uzależnione jest od terminu ogłoszenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru
w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.”

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. 2556 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587)
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (Dz. U. z 2023r. poz. 1469).

Formularze do pobrania: Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest

Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest

Opracował: Magdalena Orłowska 22.09.2023r.

Pliki do pobrania