Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, poniedziałki od 7.30 do 17.00, wtorki – czwartki od 7.30 do 15.30, piątki 7.30 do 14.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbiór dokumentów: Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a (wejście od ul. Krasickiego) parter, tel: (48) 62-10-103, (48) 62-10-768.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.- kan.
 2. Dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy złożyć oryginał pełnomocnictwa.
 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.

Opłaty:

 1. Przyjęcie zgłoszenia nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.);
 2. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora opłata skarbowa
  w kwocie 17 zł. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa przelew na konto bankowe Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko Bank Spółdzielczy Zwoleń o/Garbatka nr rachunku 68 9157 0002 0040 0400 0257 0001.

Czas załatwienia sprawy:

 1. 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się  w zabudowie zagrodowej;
 2. 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Dodatkowe informacje:

 1. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez Urząd są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.
 2. O wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej może wystąpić jedynie osoba, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. 2023r. poz. 537 ze zm.).

Formularze do pobrania: Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Opracował: Sylwia Sałek 20.09.2023r.

 

 

 

 

Pliki do pobrania