Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, poniedziałki od 7.30 do 17.00, wtorki – czwartki od 7.30 do 15.30, piątki 7.30 do 14.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbiór dokumentów: Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a (wejście od ul. Krasickiego) parter, tel: (48) 62-10-103, (48) 62-10-768.

Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie zapewnienia dostawy wody lub odbioru ścieków.

Załączniki:

  1. Pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu wnioskodawcy.
  2. Opłata skarbowa 17 zł. za pełnomocnictwo.

Opłaty:

  1. Przyjęcie wniosku nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.);
  2. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora opłata skarbowa w kwocie 17 zł. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa przelew na konto bankowe Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko Bank Spółdzielczy Zwoleń o/Garbatka nr rachunku 68 9157 0002 0040 0400 0257 0001.

Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (t. j. Dz. U. 2023r. poz. 537 ze zm.).

Formularze do pobrania: Wniosek o udzielenie zapewnienia dostawy wody lub odbioru ścieków

Opracował: Sylwia Sałek 20.09.2023r.

Pliki do pobrania