Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, poniedziałki od 7.30 do 17.00, wtorki – czwartki od 7.30 do 15.30, piątki 7.30 do 14.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbiór dokumentów: Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a (wejście od ul. Krasickiego) parter, tel: (48) 62-10-103, (48) 62-10-768.

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Załączniki:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem planowanej inwestycji – 2 szt.;
 2. Warunki techniczne budowy urządzeń infrastruktury technicznej – wydane przez właściwego gestora sieci – 1 szt.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wnioskodawcą jest pełnomocnik inwestora wraz z dowodem opłaty skarbowej – 17 zł.

Dodatkowe informacje: Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami i wymogi wynikające z warunków technicznych dla dróg publicznych, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia lub zmiana lokalizacji.

Uwagi:

 1. W decyzji określa się rodzaj inwestycji, miejsce, sposób i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.
 2. Po uzyskaniu decyzji na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy:
 1. uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonywania robót budowlanych,
 2. uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
  lub urządzenia.

Opłaty:

 1. Przyjęcie zgłoszenia nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.);
 2. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora opłata skarbowa w kwocie 17 zł. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa przelew na konto bankowe Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko Bank Spółdzielczy Zwoleń o/Garbatka nr rachunku 68 9157 0002 0040 0400 0257 0001.

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.

Odwołanie należy składać w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko.

Czas załatwienia sprawy: Według obowiązujących przepisów (ustawa o drogach publicznych).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.  poz. 775 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.1264 ze zm.),

Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Opracował: Sylwia Sałek 20.09.2023r.

 

 

Pliki do pobrania