Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, poniedziałki od 7.30 do 17.00, wtorki – czwartki od 7.30 do 15.30, piątki 7.30 do 14.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbiór dokumentów: Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a (wejście od ul. Krasickiego) parter, tel: (48) 62-10-103, (48) 62-10-768.

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczanie stosownych opłat

Załączniki:

  1. Decyzja Wójta Gminy Garbatka-Letnisko zezwalająca na umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej.
  2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wnioskodawcą jest pełnomocnik inwestora wraz z dowodem opłaty skarbowej – 17 zł.

Dodatkowe informacje: Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej należy złożyć z 30 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku przed terminem rozpoczęcia robót. Należy zachować termin 14 dni na uprawomocnienie decyzji od dnia jej odbioru.

Opłaty:

  1. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.) Opłatę ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m2  pasa drogowego. Za zajęcie powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia mniejszej niż 1 mstosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 mpasa drogowego.
  2. Uchwała nr XI/64/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
  3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora opłata skarbowa w kwocie 17 zł. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa przelew na konto bankowe Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko Bank Spółdzielczy Zwoleń o/Garbatka nr rachunku 68 9157 0002 0040 0400 0257 0001.

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.

Odwołanie należy składać w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko.

Czas załatwienia sprawy: Według obowiązujących przepisów (ustawa o drogach publicznych).

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.  poz. 775 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz.1264 ze zm.).
  5. Uchwała nr XI/64/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczanie stosownych opłat.

Opracował: Sylwia Sałek 20.09.2023r.

Pliki do pobrania