Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

 

Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, poniedziałki od 7.30 do 17.00, wtorki – czwartki od 7.30 do 15.30, piątki 7.30 do 14.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbiór dokumentów: Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a (wejście od ul. Krasickiego) parter, tel: (48) 62-10-103, (48) 62-10-768.

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.

Załączniki:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem planowanej inwestycji – 2 szt.;
 2. Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia. Opinii ZUD.
 3. Kopia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze.
 4. Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
 5. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wnioskodawcą jest pełnomocnik inwestora wraz z dowodem opłaty skarbowej – 17 zł.

Dodatkowe informacje: Równocześnie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Opłaty:

 1. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.).
 2. Uchwała nr XI/64/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora opłata skarbowa w kwocie 17 zł. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa przelew na konto bankowe Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko Bank Spółdzielczy Zwoleń o/Garbatka nr rachunku 68 9157 0002 0040 0400 0257 0001.

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.

Odwołanie należy składać w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko.

Czas załatwienia sprawy: Według obowiązujących przepisów (ustawa o drogach publicznych).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.  poz. 775 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz.1264 ze zm.),

Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Opracował: Sylwia Sałek 20.09.2023r.

 

 

Pliki do pobrania