Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków

 

Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, poniedziałki od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30, piątki 7.30 do 14.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbiór dokumentów: Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a (wejście od ul. Krasickiego) parter, tel: (48) 62-10-103, (48) 62-10-768.

Wymagane dokumenty: Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków.

Załączniki:

  1. Tytuł prawny do nieruchomości, lokalu ( akt notarialny, umowa najmu).
  2. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego lub protokół zdawczo -odbiorczy wodomierza.
  3. Jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwo dla osób reprezentujących.
  4. Zaświadczenie o NIP*
  5. Zaświadczenie o REGON*
  6. Wpis do ewidencji dział. Gosp. Lub KRS*

*Dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

Dodatkowe informacje:

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora, do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Opłaty:
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa przelew na konto bankowe Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko Bank Spółdzielczy Zwoleń o/Garbatka nr rachunku 68 9157 0002 0040 0400 0257 0001.

Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i/lub zbiorowym odprowadzeniu ścieków.( t.j.Dz.U. 2023r. poz. 537 ze zm.).

Formularze do pobrania: Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków

Opracował: Justyna Karsznia 21.09.2023r.

Pliki do pobrania