Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, poniedziałki od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30, piątki 7.30 do 14.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbiór dokumentów: Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a (wejście od ul. Krasickiego) parter, tel: (48) 62-10-103, (48) 62-10-768.

Wymagane dokumenty: Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków.

Załączniki:

  1. Mapa z naniesioną lokalizacją budynku oraz zbiornika bezodpływowego.
  2. Oświadczenie o tytule prawnym.
  3. Klauzula informacyjna RODO.

Dodatkowe informacje: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, informuje o możliwości odmowy zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków z budynków, w których istnieją techniczne możliwości podłączenia do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Opłaty: Zwolnienie z opłat.

Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. 2023r. poz. 537 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r.poz. 1469 ze zm.)

Formularze do pobrania: Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków

Opracował: Sylwia Sałek 20.09.2023r.

Pliki do pobrania