Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

 

Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, poniedziałki od 7.30 do 17.00, wtorki – czwartki od 7.30 do 15.30, piątki 7.30 do 14.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbiór dokumentów: Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a (wejście od ul. Krasickiego) parter, tel: (48) 62-10-103, (48) 62-10-768.

Wymagane dokumenty: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów;

Załączniki:

  1. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i istniejących obiektów budowlanych.
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością do wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.
  3. Zgoda właściciela, w przypadku gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości.
  4. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wnioskodawcą jest pełnomocnik inwestora wraz z dowodem opłaty skarbowej – 17 zł.

Dodatkowe informacje: Okres lęgowy ptaków zaczyna się 1 marca i kończy 15 października każdego roku. Oznacza to, że od 16 października do końca lutego można bezpiecznie wycinać drzewa. W nagłych przypadkach (gdy drzewa zagrażają bezpieczeństwu osób i mieniu lub są to wyłomy/wywroty) zgłoszenie składa w trybie pilnym.

Opłaty: W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora opłata skarbowa w kwocie 17 zł. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa przelew na konto bankowe Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko Bank Spółdzielczy Zwoleń o/Garbatka nr rachunku 68 9157 0002 0040 0400 0257 0001

Czas załatwienia sprawy: Według obowiązujących przepisów (ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, art. 122a § 1 i 2 Kpa – milczące załatwienie sprawy).

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.

Odwołanie należy składać w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r.  poz. 775 ze zm.).

Formularze do pobrania: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

Opracował: Sylwia Sałek 20.09.2023r.

Pliki do pobrania