Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Garbatka- Letnisko od 01.07.2023r. jest Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO-ESTETYKA” Małecki Spółka Jawna z siedzibą w Radomiu ul. Starokrakowska 137 – Lider Konsorcjum;
„EKOLA” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ul. 1905 Roku 47, lok. 14 – Partner Konsorcjum

reprezentowanym przez  – Pełnomocnika Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO-ESTETYKA” Małecki Spółka Jawna z siedzibą w Radomiu ul. Starokrakowska 137,  w imieniu którego działa Mariusz Małecki – Dyrektor.

Miejscem zagospodarowania przez w/w podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Radkom” Sp. z.o.o ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

Informacja o osiągniętych w 2022r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania oraz przekazanych do termicznego przekształcania:

 

– poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 47,38%,

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 22,50%,

– poziom składowania odpadów komunalnych – 38,16%,

– udział przekazanych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do odebranych i zebranych odpadów- 1,54%.

 

Konsorcjum firm odbiera od mieszkańców gminy Garbatka-Letnisko następujące rodzaje odpadów:

1)       niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne,

2)       papier,

3)       szkło,

4)       metale i tworzywa sztuczne,

5)      odpady ulegające biodegradacji,

6)      odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny,          opony motocyklowe i samochodowe.

Dodatkowo przy zakupie sprzętu RTV i AGD w sklepie PPHU Kersa przy ul. Kochanowskiego 97 w Garbatce-Letnisko można zostawić stary, zużyty już sprzęt.