Raport z odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK ) z terenu gminy Garbatka-Letnisko – LIPIEC 2020r.

 

Nieruchomości zamieszkałe:

Papier i tektura – 4,440 Mg

Metale i tworzywa sztuczne – 13,140 Mg

Szkło – 14,060 Mg

Odpady biodegradowalne – 38,120 Mg

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 54,680 Mg

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

Odpady pobudowlane i rozbiórkowe – 8,100 Mg

Odpady wielkogabarytowe – 1,940 Mg

1 Mg = 1 tona

Koszt odebranych odpadów w miesiącu lipcu wyniósł: 148 191,12 zł.