Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

3.Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Garbatka-Letnisko.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko.

6.Podjęcie uchwały w sprawie w ustalenia stawek opłaty targowej.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Garbatka-Letnisko środków stanowiących fundusz sołecki   

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Garbatka-Letnisko w skład Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.

9.Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady /-/  Włodzimierz Mazur