Na podstawie  art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) oraz § 4 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, zarządza się co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie: w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.garbatkaletnisko.pl;na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko;na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko: www.garbatkaletnisko.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                WÓJT(-) Robert Kowalczyk  

 

 

 

 

Pobierz załącznik:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 stycznia 2014 r.