Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

 

Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w roku 2012. Program na 2012 rok dostępny jest na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”.

 

Uwag do Programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Programu, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp. W celu składania propozycji przygotowany został formularz konsultacyjny oraz ankieta. Elektroniczna wersja formularza i ankiety dostępne są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” —> Konsultacje programu na rok 2013. Formularz i ankietę w wersji elektronicznej można odesłać na adres: [email protected]. Formularz i ankietę w wersji papierowej można odesłać pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa lub przekazać pracownikom Urzędu Marszałkowskiego na spotkaniach informacyjno konsultacyjnych, w maju 2012 r. w: Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Warszawie, Siedlcach i Ostrołęce.

 

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom. W załączeniu przedstawiamy również harmonogram prac nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2013 rok. Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza do udziału we współtworzeniu najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym w kolejnym roku.

 

 

TAMARA BORKOWSKA

/-/

Pełnomocnik Marszałka

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

 

 

Do pobrania:

Ankieta

Formularz programu