Zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2023 na terenie Gminy Garbatka-Letnisko oraz określenia sezonu kąpielowego w dniach od dnia 11 stycznia 2023 r. do dnia 02 lutego 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne polegają na poznaniu opinii mieszkańców lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały, o której mowa powyżej.

            Projekt uchwały wraz z ogłoszeniem o konsultacjach społecznych zamieszczony był w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.garbatkaletnisko.pl, na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko.

            W wyżej wskazanym terminie do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko nie wpłynęły uwagi i wnioski.