Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy  ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko i na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl.Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 kwietnia 2013 r. osobiście, w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, pok.7 lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty [26 KB] formularz [30.5 KB] oferta [1.96 MB] odpis z KRS [1.19 MB]