Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko i na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl.Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 czerwca 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, pok. 7 lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Załączniki:

Oferta.pdf

Formularz z uwagami.doc

Wyciag z ewidencji stowarzyszen.pdf