Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) w związku z załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 40/2012 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja turnieju piłki nożnej „dzikich drużyn” oraz zajęć sportowych „nordic walking” dla mieszkańców i letników Gminy Garbatka-Letnisko”, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja turnieju piłki nożnej „dzikich drużyn” oraz zajęć sportowych „nordic walking” dla mieszkańców i letników Gminy Garbatka-Letnisko” dokonano wyboru następującej oferty:

 

1. Ludowy Klub Sportowy „PLON” z Garbatki-Letnisko ul. Kolejowa 22,

26-930 GARBATKA-LETNISKO w zakresie realizacji zadania:

– rozpowszechnianie, zamieszczanie informacji o organizowanych turniejach i zajęciach sportowych wśród mieszkańców i osób wypoczywających na terenie Gminy Garbatka- Letnisko

– organizowanie turniejów piłki nożnej „dzikich drużyn” w okresie od 01.07.2012 r. do 31.08.2012 r.

– organizowanie zajęć sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców i letników Gminy Garbatka-Letnisko (np. z wykorzystaniem nordic walking, rowerów) w okresie od 15.06.2012 r. do 30.09.2012 r.

– zakup nagród dla uczestników turniejów, konkursów, rozgrywek

 

 

Na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja turnieju piłki nożnej „dzikich drużyn” oraz zajęć sportowych „nordic walking” dla mieszkańców i letników Gminy Garbatka-Letnisko” przyznano dotację w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

 

/-/ mgr Robert Kowalczyk