Do Ministra Rozwoju w dniu 18.05.2020r. skierowane zostało zażalenie w sprawie nieuznania Gminy Garbatka-Letnisko za stronę postępowania prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w przedmiotowej sprawie, a następnie w dniu 18.05.2020 r. złożono odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 38/LOK/2020 z dnia 27.04.2020 r. ustalającej lokalizację ww. inwestycji.

Ponadto do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dniu 14.05.2020 r. wystosowano skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu z dnia 06.04.2020 r., w którym SKO uchyliło Postanowienie Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21.02.2020 r. (odmawiające uzgodnienia projektu decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizację przedmiotowej inwestycji) oraz uzgodniło pozytywnie ww. projekt decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Pismem z dnia 26.06.2020r. Minister Rozwoju zawiadomił, że przedłuża termin rozpatrzenia zażalenia Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 18.05.2020r.  do dnia 30.09.2020 r. Mieszkańcy Garbatki-Letnisko oraz osoby związane z Garbatką-Letnisko, wystąpili z pismem do Premiera Mateusza Morawieckiego o objęcie roli mediatora w narastającym sporze pomiędzy naszą miejscowością  a PKP, a także do inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie o podjęcie rozmów celem ustalenia kompromisowej lokalizacji inwestycji.

Stowarzyszenie Przyjaciół Garbatki, jako organizacja społeczna, powołując się na swoją działalność statutową, wystąpiło w dniu 07.05.2020 r.  do Ministra Rozwoju o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Mazowieckiego.

                                                                                                                                             

WÓJT

                                                                                                                               (-) Teresa Fryszkiewicz