w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: ”Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.  Na podstawie  art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) w związku z załącznikiem Nr 1  Zarządzenia Nr 1/2012 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.                                               zarządza się co następuje:

 

§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko” dokonano wyboru następującej oferty:  1. Ludowy Klub Sportowy „PLON” z Garbatki-Letnisko ul. Kolejowa 22,      26-930 GARBATKA-LETNISKO w zakresie realizacji zadania:- rozwoju sportu, prowadzenia szkoleń- organizowania i prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych,- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych,- zarządzanie gminnym obiektem i urządzeniami sportowymi służącymi realizacji zadania publicznego w tym bieżące utrzymanie bazy sportowej. Na realizację zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko” przyznano dotację  w  wysokości   80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.