Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5. Wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Gminy Garbatka-Letnisko.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w miejscowości Ponikwa, oznaczonej Nr działki 462/1.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w obrębie geodezyjnym

Bąkowiec PGR, oznaczonej Nr działki 19/18.9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia klasy integracyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogucinie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany lokalizacji Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko w Ponikwie oraz zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko w związku ze zmianą zakresu działania i lokalizacji filii.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2014-2032.12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Garbatka-Letnisko.14.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym

w Żytkowicach.15. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2014. 16. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.17. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady    /-/ mgr Włodzimierz Mazur