Jednym z punktów porządku obrad było przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2021, którego obowiązek sporządzenia, na mocy zmiany przepisów wynikających ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, został wprowadzony w roku 2018. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Jest on również podstawą do udzielenia  wójtowi gminy wotum zaufania.

Obecni na sali radni bez uwag przyjęli przedstawiony raport oraz sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, wszyscy jednomyślne zagłosowali za przyjęciem obu uchwał.

Najważniejszym punktem jednak było udzielenie absolutorium wójtowi za rok 2021. Radni również w tym przypadku jednogłośnie zdecydowali o jego udzieleniu.

 

Gratulacje i podziękowania za kolejny rok dobrej współpracy, jako pierwsi złożyli radni i sołtysi Gminy Garbatka-Letnisko

 

Budżet w liczbach

Rada Gminy Garbatka-Letnisko na rok budżetowy zaplanowała dochody w łącznej kwocie wynoszącej 26 571 582,41 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian i na dzień 31 grudnia 2021 r. plan dochodów ogółem wyniósł 27 492 325,26 zł. tj. 103,47% założonego planu.