Każdy mieszkaniec przy pomocy płatności bezgotówkowych będzie mógł dokonać na rzecz Gminy Garbatka – Letnisko wszelkich płatności z tytułu podatków i opłat,np. podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych czy należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.