Kampania informacyjna dla potencjalnych wnioskodawców

o zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Kozienicka” na lata 2023-2027 i planowanym budżecie dla poszczególnych celów i przedsięwzięć.

Opracowana przez LGD ,,Puszcza Kozienicka” Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ma charakter monofunduszowy , a jej podstawowym źródłem finansowania będzie PS WPR na lata 2023-2027, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Mając na uwadze rolę LGD we wspieraniu włączenia społecznego szczególny nacisk zostanie położony na potrzeby zdiagnozowanych na obszarze objętym LSR, grup osób w niekorzystnej sytuacji, tj.: osób z niepełnosprawnościami i kobiet oraz zdefiniowanych grupy interesariuszy, szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR: seniorów (osoby, które ukończyły 60 rok życia) i ludzi młodych (do 25 roku życia) .

W Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) przewidziano przedsięwzięcia, które będą realizowane przez jednostki różnych sektorów z różnych gmin. Są to zarówno osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie korzyści i dążenie do jak najwyższego stopnia osiągnięcia celów z uwzględnieniem wzajemnych powiązań gospodarczych czy społecznych.
Planowane przedsięwzięcia będą realizowane we wszystkich gminach obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) w następujących gminach : Kozienice, Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Magnuszew, Gniewoszów, Sieciechów i Grabów nad Pilica .

Więcej informacji na temat głównych założeń LSR na lata 2023-2027 , zasadach przyznawania dofinansowania , typach operacji i planowanych naborach ,na bieżąco będzie można znaleźć na stronie internetowej www.lgdkozienice.pl wdrażanie LSR 2023-2027 oraz uzyskać bezpośrednio w siedzibie biura:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „,,Puszcza Kozienicka”
ul. Mikołaja Kopernika 8/17 , 26-900 Kozienice
tel. 48/366 18 99 , tel. kom.793 864 252 , e-mail [email protected]
Czas pracy biura LGD: poniedziałek – piątek: 8.00 -16.00

W LSR zaplanowano realizację następujących celów oraz przedsięwzięć które obrazuje poniższa tabelka ;

Cele i przedsięwzięcia LSR LGD „Puszcza Kozienicka” na lata 2023 – 2027.

Budżet            (w EUR) Przedsięwzięcia w ramach C.1

Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie zdolności do zatrudniania, w szczególności przedstawicieli grup w niekorzystnej sytuacji

Grupy docelowe Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, animacja itp.) Planowany termin naboru
37 500 euro Przedsięwzięcie 1.1.1 Promowanie włączenia społecznego Mieszkańcy obszaru, w tym osoby w niekorzystnej sytuacji Projekt grantowy I połowa 2025
12 500 euro Przedsięwzięcie 1.2.1 Wspieranie uczenia się przez całe życie Mieszkańcy obszaru, w tym osoby w niekorzystnej sytuacji Projekt partnerski I połowa 2026
400 000 euro Przedsięwzięcie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie poprawy sytuacji zawodowej osób w niekorzystnej sytuacji lub wykluczonych Mieszkańcy obszaru, w tym osoby w niekorzystnej sytuacji, podmioty mające siedzibę na obszarze LGD Konkurs II połowa 2024                        II połowa 2026
Budżet           (w EUR) Przedsięwzięcia w ramach C.2

Wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego obszaru LSR

Grupy docelowe Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, animacja itp.)
700 000 euro Przedsięwzięcie 2.1.1 Łączenie obszarów wiejskich poprzez rozwój lokalnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej JST, NGO Konkurs II połowa 2024                                     II połowa 2025                                 II połowa 2026
125 000 euro Przedsięwzięcie 2.2.1 Budowa lub rozbudowa infrastruktury społecznej na obszarze LGD LGD, mieszkańcy obszaru,                w tym osoby w niekorzystnej sytuacji Operacja własna I połowa 2027
50 000 euro Przedsięwzięcie 2.3.1 Aktywna społeczność w lokalnych środowiskach Mieszkańcy obszaru, w tym osoby w niekorzystnej sytuacji Projekt grantowy I połowa 2026
25 000 euro Przedsięwzięcie 2.4.1 Mieszkańcy obszaru zaangażowani                            w podejmowanie lokalnych inicjatyw Mieszkańcy obszaru, w tym osoby w niekorzystnej sytuacji Projekt grantowy II połowa 2026
50 000 euro Przedsięwzięcie 2.5.1 Promocja walorów i dziedzictwa historyczno – kulturowego obszaru LSR Mieszkańcy obszaru, w tym osoby w niekorzystnej sytuacji Projekt grantowy I połowa 2027
100 000 euro Przedsięwzięcie 2.6.1 Zwiększenie świadomości znaczenia dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LSR LGD, mieszkańcy obszaru,              w tym osoby w niekorzystnej Operacja własna I połowa 2025
Budżet                       (w EUR) Przedsięwzięcia w ramach C.3

Stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz  innowacyjności poprzez wspieranie różnych form przedsiębiorczości, w tym zielonej gospodarki i gospodarstw agroturystycznych

Grupy docelowe Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, animacja itp.)
37 500 euro Przedsięwzięcie 3.1.1 Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności LSR Mieszkańcy obszaru, w tym osoby w niekorzystnej sytuacji Projekt partnerski I połowa 2027
100 000 euro Przedsięwzięcie 3.2.1 Innowacyjność i zielona gospodarka motorem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości Mieszkańcy obszaru, w tym osoby w niekorzystnej sytuacji Konkurs II połowa 2025
75 000 euro Przedsięwzięcie 3.3.1 Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych Rolnicy Konkurs I połowa 2026
37 500 euro Przedsięwzięcie 3.4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Rolnicy Konkurs II połowa 2025