Każdy projekt musi być zgodny przynajmniej z jednym celem ogólnym, jednym szczegółowym i jednym przedsięwzięciem. W poniższej tabeli należy zweryfikować czy dany pomysł spełnia ten warunek.

CELE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PUSZCZA KOZIENICKA” NA LATA 2016-2023

CELE OGÓLNE

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.

Lokalne społeczności aktywne w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju gospodarki na obszarach wiejskich

1.1

Wzmocnienie gospodarki lokalnej gmin z obszaru LGD „Puszcza Kozienicka“

1.1.1

Przedsiębiorczy region kozienicki

2.

Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające w lokalnych środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego

2.1

Mieszkańcy obszaru zaangażowani w podejmowanie lokalnych inicjatyw społecznych

2.1.1

Aktywna społeczność w lokalnych środowiskach

2.1.2

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

2.2

Rozwój infrastruktur służącej mieszkańcom obszaru LSR

2.2.1

Rozwój lokalnej, niekomercyjnej infrastruktur LGD

2.3

Promocja walorów i dziedzictwa historczno – kulturowego obszaru LSR

2.3.1

Organizacja przedsięwzięć promujących obszar LGD

Członkowie Rady LGD na etapie oceny sprawdzą projekt beneficjenta pod tym kątem i jeśli nie będzie on zgodny ze Strategią to go odrzucą. LGD „Puszcza Kozienicka ” na realizację zadań strategii dysponuje kwotą 9 mln.850 tys .zł,  z czego 8 mln. zł przeznaczono na wdrażanie operacji, co oznacza, że środki te będą rozdysponowane w ramach ogłaszanych przez LGD konkursów. Będzie można realizować projekty integracji lokalnych społeczności, projekty wspierające działalność organizacji pozarządowych, projekty infrastrukturalne oraz projekty grantowe. Największa część środków zaplanowana jest na realizację projektów z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej pozarolniczej bo aż 4 mln.zł. Konkursy na realizację projektów w ramach poszczególnych przedsięwzięć będą ogłaszane według harmonogramu zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Nabory będą poprzedzone szkoleniami z zakresu przygotowania wniosków oraz realizacji projektów. Nasze Stowarzyszenie jest już po pierwszych naborach z zakresu : Podejmowanie działalności gospodarczej  i  Rozwijanie działalności gospodarczej.Rozdysponowaliśmy z tego zakresu środki w kwocie 1mln.430tys.117zł oraz z zakresu  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej środki w kwocie prawie 1,5 mln. Wnioskodawcy z tych naborów czkają  już na podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim.Za nami też  pierwsze bezpłatne szkolenie dla przyszłych wnioskodawców z zakresu przygotowania wniosków o powierzenie grantów dotyczących budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 10 marca 2017 r.  Nasze Stowarzyszenie  zakończyło I nabory na projekty grantowe z w.w zakresu.  Ogłosiliśmy i zakończyliśmy je  jako pierwsi na Mazowszu.Wnioskodawcy zainteresowani pozyskaniem funduszy za pośrednictwem LGD powinni zapoznać się ze Strategią RLKS, z aktualnym rozporządzeniem MRiRW oraz wzorem wniosku o przyznanie pomocy wraz z jego instrukcją. Osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” otrzymały już wiele istotnych informacji dotyczących ogłoszonych naborów, wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz w zakresie przygotowania biznesplanu na spotkaniach, które odbyły się w poszczególnych gminach i szkoleniach przeprowadzonych w  siedzibie biura LGD w okresie od czerwca 2016 r do chwili obecnej.Stowarzyszenie planuje na przelomie kwietnia /maja 2017r ogłosić kolejne nabory z zakresu : Podejmowanie działalności gospodarczej  i  Rozwijanie działalności gospodarczej.Środki  dostępne w planowanym  naborze to 1 350tys.zł.O kolejnych  terminach spotkań w najbliższym okresie  w pozostałych gminach i szkoleniach organizowanych dla naszych wnioskodawców w siedzibie biura LGD będziemy informować Państwa na bieżąco .Poprzez podejmowane działania komunikacyjne LGD może skutecznie docierać do lokalnej społeczności, promując w ten sposób LSR i zachęcać do aktywnego uczestnictwa w jej realizacji.Wszystkich zainteresowanych wsparciem zapraszamy na profil Facebook, stronę internetową www.lgdkozienice.pl, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie ważne informacje. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego tel. 793­864­252, (48)­366­18­99,  e-mail: [email protected] oraz do odwiedzania naszego biura w Kozienicach przy  ul.M. Kopernika 8/17 w godz.9-17 od poniedziałku do piątku, gdzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa.                                                      Irena Bielawska – Kierownik Biura LGD „Puszcza Kozienicka”