Projekt realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko w okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2021 r.

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych (matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, językowych) oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 96 uczniów w tym 50 dziewcząt Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko do 31.01.2021 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych w okresie od lutego 2019 do stycznia 2021 r. a także podniesienie kompetencji 20 nauczycieli w tym 15 kobiet wyżej wymienionej szkoły do 31.05.2019 w zakresie:

– metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych,

– stosowania metody eksperymentu w dydaktyce,

– wykorzystania TIK w dydaktyce.

poprzez objęcie ich szkoleniami w tym zakresie

 

W ramach realizacji Projektu zaplanowano: wyposażenie pracowni przyrodniczej, pracowni komputerowej i pracowni matematycznej w  PSP im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko.

 

Grupę docelową projektu stanowi 120 uczniów oraz 25 nauczycieli.

 

Dla 120 uczniów/62 dziewcząt Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko zorganizowane będą zajęcia edukacyjne wyrównawcze i/lub doskonalące w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

 

Przewidziano następujące zajęcia dodatkowe:

– zajęcia wyrównawcze i doskonalące z matematyki

– zajęcia wyrównawcze i doskonalące z języka angielskiego

– zajęcia doskonalące komputerowe

– zajęcia wyrównawcze z chemii

– zajęcia wyrównawcze z fizyki

– zajęcia doskonalące z geografii

– zajęcia z robotyki

 

Dla 25 nauczycieli/ 19 kobiet Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu:

stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw,
doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
stosowania narzędzi TIK w dydaktyce oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego

 

Zaplanowano osiągniecie następujących wskaźników:

 

WSKAŹNIKI REZULTATU:

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1;
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1;
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 20;
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 96;

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1;
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 1;
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 120;
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 25;
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 25;
Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych– 85;
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1;

 

 

Kwota dofinansowania – 332.377,55 zł; wkład własny – 17.674,56 zł.