Starostwo    Powiatowe    w    Kozienicach    informuje,że świadczenie nieodpłatnej pomocy  prawnej odbywać się będzie drogą telefoniczną od  dnia 16.03.2020 r. do odwołania. Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosek do tut. urzędu na [email protected]  uzyskanie  nieodpłatnej  pomocy prawnej lub  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego  za  pośrednictwem środków   porozumiewania   się   na   odległość,   zawierający   oświadczenie, że nie jest w stanie     ponieść    kosztów     odpłatnej pomocy prawnej (art.4ust.2ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).Link do wniosku:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,14909,0.htm