GMINNA  KOMISJA  WYBORCZA  W  GARBATCE-LETNISKO zgodnie z art. 182 §2, § 3 i § 7  Kodeksu wyborczego ZAWIADAMIA, że  w dniu 23 października 2014 r. o godz.  17ºº  w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, pokój nr 14  odbędzie się  losowanie  kandydatów do 6 (sześciu) obwodowych komisji wyborczych, spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnione komitety wyborcze.ZASADY  LOSOWANIA:Losowanie przeprowadzone będzie w następujący sposób:- nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu,- do jednakowych, nieprzeźroczystych kopert wkłada się kartki z oznaczonymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono  nazwiska kandydatów,- po wymieszaniu kopert losuje się ich tyle, ile osób należy wylosować do składu komisji,- wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu,- odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami,- losowanie przeprowadza się odrębnie dla każdej komisji.Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a następnie zostaną powołane obwodowe komisje wyborcze w wylosowanych składach osobowych.

 

 

PrzewodniczącyGminnej Komisji Wyborczej/-/  Stanisław Siembor