Konkurs ma charakter jednoetapowy i otwarty. Adresowany jest do grafików, projektantów, artystów plastyków, uczniów, studentów i absolwentów szkół oraz uczelni wyższych – osób fizycznych i osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.

Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z gminą. Może nawiązywać do tradycji, historii oraz turystycznego charakteru gminy.

Prace konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Logo Gminy Garbatki-Letniska – Konkurs” w sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko lub przesłać na adres: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, do dnia 16 maja 2022 r. do godziny 15: 00 (decyduje data stempla pocztowego).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Regulamin do pobrania